Culturarchitecture Beyond

แนวคิดโพ้นวัฒนสถาปัตยกรรม จึงเป็นแนวคิดที่เน้นการสร้างความสมดุลใหม่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่มีตัวแปรเพิ่มมากขึ้นในยุคปัจจุบัน จากความเข้าใจแก่นแท้ของวัฒนธรรม ซึ่งวัฒนธรรมนั้นได้มีวิวัฒนาการและมีนิยามมานับร้อยแล้ว มีความหมายที่แตกต่างกันอันเกิดจากที่มาของพื้นฐานที่แตกต่างกัน (Alfred Kroeber and Clyde Kluckhohn (อัลเฟรด ครูเบอร์และไคลด์ คลักคอห์น) ได้รวบรวมนิยามของคำ "วัฒนธรรม“ ได้ถึง 164 ความหมาย ซึ่งได้ตีพิมพ์ลงในหนังสือเรื่อง "วัฒนธรรม : การทบทวนเชิงวิกฤติว่าด้วยมโนทัศน์และนิยาม" Culture : A Critical Review of Concepts and Definitions) โดยใจความสำคัญส่วนใหญ่นิยามว่าวัฒนธรรมเป็นส่วนชี้ชัดที่โดดเด่น ของ ความรู้ ศิลปะ กฎเกณฑ์ การดำเนินชีวิต วิถีชีวิตของการอยู่ร่วมกัน ประเพณี ความเชื่อ และอัตลักษณ์ที่เป็นตัวแทนของสังคมซึ่งได้หลอมรวมเพิ่มเติมจากความทับซ้อนที่มุ่งเน้นให้วัฒนธรรมเป็นเหมือนภาษาสื่อกลางใช้เป็นตัวแทนผ่านยุคสมัย

อ้างอิง Culture; a critical review of concepts and definitions

https://www.worldcat.org/title/culture-a-critical-review-of-concepts-and-definitions

Culturarchitecture Beyond
โพ้นวัฒนสถาปัตยกรรม

กับแนวคิดในการเปลี่ยนแปลงจากการเกิดอุบัติการณ์ครั้งใหญ่ในสถานการณ์โรคระบาด (โควิด-19) ในปัจจุบัน กระตุ้นให้ทั้งโลกเกิดกระบวนทัศน์ใหม่สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อหาจุดสมดุล ที่จากเดิมเราเตรียมพร้อมและสร้างกระบวนทัศน์สำหรับแผนการในอนาคตเพื่อจะรับมือ ภัยภิบัติ ภัยสงคราม การขาดแคลนทรัพยากรและพลังงาน การขาดแคลนอาหาร แต่หลังจากการเกิดวิกฤตการณ์โควิด-19 นี้ ทำให้ได้ตระหนักรู้ว่ายังมีปัญหาและวิกฤตที่คาดไม่ถึง ส่งผลกับการดำรงชีวิต เศรษฐกิจ กายภาพ สังคม และวัฒนธรรมทำให้ต้องมีการทบทวนกระบวนทัศน์ด้านแนวคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม ซึ่งเป็นเรื่องท้าทายเป็นตัวเร่งให้พฤติกรรมมนุษย์ปรับตัวสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยี ส่งผลให้ โพ้นวัฒนสถาปัตยกรรม มีวิวัฒนาการอย่างก้าวกระโดดสู่วิถีใหม่โดยไม่หวนกลับคืน